Thứ Bảy, 27 tháng 2, 2016

Đính giá cho thuê máy xúc lật như thế nào? phần 1


Đính giá cho thuê máy xúc lật như thế nào?

CỦA BỘ XÂY DỰNG SỐ 07/2007/TT-BXD NGÀY 25 THÁNG 07 NĂM 2007
HƯỚNG DẪN PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH GIÁ CA MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH


Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị định số 36/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình như sau:

I- Những quy định chung

1. Máy và thiết bị thi công quy định tại Thông tư này là các loại máy và thiết bị được truyền chuyển động bằng động cơ, chạy bằng xăng, dầu, điện, khí nén được sử dụng cho công tác xây dựng và lắp đặt thiết bị ở các công trường xây dựng. Một số loại thiết bị không có động cơ như rơ moóc, sà lan,... nhưng tham gia vào các công tác nói trên thì cũng được coi là máy và thiết bị thi công.
2. Giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình theo hướng dẫn tại Thông tư này (sau đây gọi là giá ca máy) làm cơ sở xác định chi phí máy thi công trong đơn giá xây dựng công trình, dự toán xây dựng công trình và vận dụng để lập giá dự thầu, đánh giá giá dự thầu và ký kết hợp đồng giao nhận thầu thi công xây dựng công trình.
3. Giá ca máy được xác định theo nguyên tắc phù hợp với mặt bằng giá, điều kiện thi công cụ thể và thời gian xây dựng.

Các chủ đầu tư, tổ chức tư vấn và nhà thầu chịu trách nhiệm tính toán và xác định giá ca máy công trình phù hợp với giá thị trường xây dựng, đảm bảo đủ chi phí trong quá trình sử dụng máy và mang tính cạnh tranh. 

quá trình sử dụng máy và mang tính cạnh tranh. 

III- Tổ chức thực hiện

1. Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh giao cho Sở Xây dựng căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, phương pháp xác định giá ca máy theo hướng dẫn tại Thông tư này và bảng giá ca máy đã ban hành theo phương pháp quy định tại Thông tư số 06/2005/TT-BXD ngày 15/4/2005 của Bộ Xây dựng, tổ chức công bố giá ca máy để tham khảo trong quá trình xác định giá ca máy cho các công trình xây dựng trên địa bàn; đồng thời quyết định giá ca máy cho các công trình sử dụng vốn ngân sách địa phương.
2. Các chủ đầu tư, tổ chức tư vấn căn cứ hướng dẫn tại Thông tư này và yêu cầu kỹ thuật, biện pháp thi công cụ thể của công trình tổ chức xác định giá ca máy để lập đơn giá, dự toán và quản lý chi phí xây dựng công trình. Chủ đầu tư có thể thuê các tổ chức tư vấn hoặc cá nhân có đủ năng lực, kinh nghiệm chuyên môn để xác định hoặc thẩm tra giá ca máy trước khi quyết định áp dụng. 
Các nhà thầu căn cứ phương pháp xác định giá ca máy hướng dẫn tại Thông tư này, giá ca máy trên thị trường, giá ca máy do địa phương công bố và điều kiện cụ thể về máy và thiết bị thi công của mình để xác định giá ca máy làm cơ sở xác định giá dự thầu.
Đối với các công trình xây dựng dạng tuyến đi qua nhiều địa phương như đường giao thông, đường dây tải điện, thuỷ lợi, cấp thoát nước và các công trình xây dựng dạng tuyến khác, thì chủ đầu tư xác định giá ca máy của công trình để lập đơn giá, dự toán và quản lý chi phí xây dựng cho công trình. 
3. Đối với các gói thầu thuộc dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước thực hiện theo hình thức chỉ định thầu thì chủ đầu tư phải tổ chức xác định giá ca máy trình người quyết định đầu tư quyết định; trường hợp dự án do Thủ tướng Chính phủ là người quyết định đầu tư thì trình Bộ quản lý ngành hoặc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định.
Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo và thay thế Thông tư số 06/2005/TT-BXD ngày 15/4/2005 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn phương pháp xây dựng ca máy và thiết bị thi công.
Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Xây dựng để tổng hợp và nghiên cứu giải quyết.

KT.BỘ TRƯỞNG

  THỨ TRƯỞNG

  Đinh Tiến Dũng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét